Day 1
Hou Yifan
 
Eduardo Iturrizaga Bonelli 
 
Gadir Guseinov